1. Contactinformatie en klachten

1.         Ekomoss s.r.o.is gevestigd aan de Gudernova 3 te Kosice in Slovakia en heeft het Slovakia btw-nummer SK2120773765, Germany  btw-nummer  – DE349668365

Binnenkort is de toekomst Nederlandse btw-nummer 

2.         2. Wij doen graag ons uiterste best om klanten te helpen. Heb je een klacht of opmerking, stuur dan een e-mail naar ekomossnl@gmail.com, maak gebruik van ons contactformulier.

3. Ekomoss.nl beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ekomossnl@gmail.com, nadat de klant de bestelling heeft ontvangen.

5. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

7. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot retour-goederen.nl.

8. Een klacht schort de verplichtingen van ekomossnl@gmail.com niet op, tenzij retour-goederen.nl schriftelijk anders aangeeft.

9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door retour-goederen.nl, zullen we naar keuze en indien mogelijk de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren, of (een deel van) het betaalde bedrag terugstorten.

 

2. Ons Aanbod en de overeenkomst

Aanbod
1. Alles wat wij op onze site aanbieden duiden wij gezamenlijk aan als het Aanbod.
2. Het Aanbod bevat altijd een duidelijke omschrijving van de aangeboden producten. Het kan zo zijn dat het uiteindelijk door u ontvangen fysieke product kleine afwijkingen – in zowel vorm als kleur – vertoont ten opzichte van de producten zoals deze gepubliceerd zijn op onze website.
3. Het Aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald Aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.
De overeenkomst
4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod hebt aanvaard en aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
5. Nadat je het aanbod door bestelling via de website hebt aanvaard, ontvang je van ons een bevestiging per e-mail.
6. Totdat de betaling volledig is ontvangen blijven de goederen eigendom van ekomossnl@gmail.com

3. Retourneren

1. Bij ekomossnl@gmail.combestaat de mogelijkheid om te retourneren.

 

4. De prijs en betaling

Prijs
1. Op de website van retour-goederen.nl staan de prijzen van het aanbod vermeld. Deze prijzen zijn altijd inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
2. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door retour-goederen.nl worden gecorrigeerd.
3. Voor verzendingen binnen Nederland en België bedragen de verzendkosten 50 euro.

 4. Helaas versturen wij niet naar de Waddeneilanden.
Betaling
5. Elke betaling wordt onmiddellijk en volledig afgehandeld op het moment dat de bestelling door jou wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:
o Stripe,Paypol
o Sepa bank transfer
6. Wij nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Het beveiligde systeem staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van jouw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

 

5. Levering en uitvoering

1. Retour-goederen.nl zal de mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons heeft opgegeven bij de bestelling.
2. Onze leverindicatie is op werkdagen voor 12:00u besteld, 1 tot 7 dagen wordt je bestelling verzonden, tenzij er op de productpagina een andere indicatie staat aangegeven. We doen onze uiterste best om je bestelling binnen deze termijn te leveren. In een enkel geval kan het voorkomen dat je bestelling door overmacht iets langer op zich laat wachten.
3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, stellen we je daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Je hebt dan uiteraard de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat u al heeft betaald binnen 14 kalenderdagen terugstorten.

 

6. Garantie

1. Echter wordt het product defect bij u geleverd dan heeft u recht om een nieuw exemplaar of geven wij uw geld
(minus de verzendkosten)terug Bij een defect product verzoeken wij u binnen 24 uur contact op te nemen met de klantenservice via het mailadres ekomossnl@gmail.com
Meld u uw defect later dan 24 uur na ontvangst van uw product, dan vervallen bovenstaande rechten.

 

7. Persoonsgegevens

1. De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden. Jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met onze privacyverklaring.

 

8. Geschillen en toepasselijk recht

1. Laten we hopen dat er nooit geschillen ontstaan. Mocht dit toch gebeuren, dan zullen Partijen zich inspannen om eventuele geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst minnelijk met elkaar op te lossen. Partijen zullen hierbij streven naar een redelijke interpretatie van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Indien er binnen een redelijke termijn geen oplossing kan worden gevonden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.